اهالی ایران در آیات قرآن

ahalie iran

اي کساني که ايمان آورده ايد هر کس از شما از دين خود برگردد خداوند در آينده جمعيتي را مي‌آورد که آنها را دوست دارد و آنها نيز متقابلاً خدا را دوست دارند، و در برابر مؤمنان خاضع و متواضع، و در برابر کافران نيرومندند.» چنين روايت کرده است: هنگامي که از رسول خدا(ص) دربارة اين آيه سؤال کردند، حضرت دست مبارک خود را بر شانة سلمان زد و فرمود: «اين و ياران او و هموطنان او هستند»

يکي از عناوين بارز ايرانيان که از دوران رسول اکرم(ص) و تاريخ صدر اسلام تاکنون در نزد مسلمانان شهرت بسزايي داشته و از مهم‌ترين، و معروف‌ترين عناوين مردم ايران به شمار مي‌رفته است، نام «فارس» مي‌باشد:

1- مرحوم طبرسي در «تفسير مجمع البيان»، ذيل آية شريفة: «يا أيّها الّذين آمنوا من يرتدّ منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقومٍ يحبّهم و يحبّونه أذلّةً علي المؤمنين أعزّةً علي الکافرين؛ اي کساني که ايمان آورده ايد هر کس از شما از دين خود برگردد خداوند در آينده جمعيتي را مي‌آورد که آنها را دوست دارد و آنها نيز متقابلاً خدا را دوست دارند، و در برابر مؤمنان خاضع و متواضع، و در برابر کافران نيرومندند.» چنين روايت کرده است: هنگامي که از رسول خدا(ص) دربارة اين آيه سؤال کردند، حضرت دست مبارک خود را بر شانة سلمان زد و فرمود: «اين و ياران او و هموطنان او هستند»، سپس فرمود: «اگر دين و در روايت ديگري اگر علم به ستارة پروين بسته باشد و در آسمان‌ها قرار گيرد مرداني از فرزندان فارس آن را در اختيار خواهند گرفت».

2- در روايت ديگري که مفسّران ذيل آيه شريفة «وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيرکم؛ و اگر شما [اي جمعيت عرب به دين و ايمان] پشت کنيد، خداوند مردم ديگري را به جاي شما بدل خواهد گرفت»، نقل کرده‌اند، چنين آمده است: گروهي از ياران رسول خدا(ص) گفتند: يا رسول الله، اين مردمي که خداوند آنان را در کتاب خود ياد کرده است چه کساني هستند؟!

حضرت(ص) دست مبارکش را به پاي سلمان که در کنار رسول خدا(ص) نشسته بود، زد و فرمود: «اين، قبيله‌اش و هموطنانش هستند». سپس فرمود: «قسم به پروردگاري که جان من در قبضة قدرت اوست، اگر «ايمان» به ستارة پروين آويخته باشد، مرداني از مردم «فارس» آن را در اختيار خواهند گرفت».

3- در روايت کوتاه ديگري که دربارة ايرانيان از اميرمؤمنان علي(ع) نقل شده چنين آمده است:
پيغمبر اکرم(ص) دربارة مردم فارس فرمود: همچنان‌که شما (عرب‌ها) به خاطر حمايت از دين، آنان را با شمشير خواهيد زد، دنيا منقضي نمي‌شود و به آخر نمي‌رسد، مگر اينکه همين ايرانيان به خاطر تازه شدن اسلام و حمايت از قرآن، و پياده شدن دستورات آسماني اين کتاب الهي، شما را با شمشير خواهند زد و با شما خواهند جنگيد.

4- در نامه‌اي که رسول گرامي اسلام(ص) در دوران بعثت خود به خسرو پرويز ـ پادشاه ايران ـ براي پذيرش اسلام نوشته، و آن را به وسيلة مردي به نام «عبدالله بن حذافه» براي وي ارسال فرموده، چنين آمده است:

«نامه‌اي است از محمّد رسول خدا به سوي کسراي برزگ زمامدار مردم فارس. سلام خدا بر کسي که از هدايت راهنمايان پيروي نمايد و به خدا و فرستادة او ايمان بياورد و به يکتايي خداوند و اينکه شريکي ندارد و اينکه محمّد(ص) بندة خدا و فرستادة اوست گواهي دهد.

من تو را به سوي خداوند تبارک و تعالي دعوت مي‌نمايم که فرستادة خداوند به سوي تمام مردم هستم تا کساني را که رواني پاک و دلي زنده دارند، انذار کنم و حجّت و بيان خداوند بر کافران ثابت گردد. اسلام بياور تا سالم بماني. اگر از پذيرفتن اسلام امتناع ورزي، گناه همة ملت به گردن تو خواهد بود».

در اين نامه، همان‌گونه که ملاحظه مي‌شود پيامبر اکرم(ص) از پادشاه ايران به عنوان «بزرگ زمامدار مردم فارس» ياد فرموده است.

5- در حديثي که در رابطه با پيشگويي‌هاي رسول گرامي(ص) پيرامون آيندة ايرانيان حديثي از آن بزرگوار نقل شده كه آن حضرت به مسلمانان مژده داده اند که مردم ايران دين اسلام را خواهند پذيرفت و پس از پذيرفتن اسلام وفادارترين مردم نسبت به آن خواهند بود و در راه گسترش آن بيش از هر ملت ديگر اخلاص و صميميت نشان خواهند داد، در آن روايت چنين آمده است: «بهره و نصيب مردم فارس در دين اسلام از همة ملّت‌هاي ديگر بيشتر و بزرگ‌تر است».

6- در حديث كوتاه ديگري که در همين رابطه از آن برزگوار نقل شده، نشان مي‌دهد که ايرانيان از اسلام بهرة بيشتري خواهند گرفت. هيچ ملّتي به اندازة آنها از منبع روشني بخش وحي پرتو نخواهند گرفت، حديث چنين است: «سعادتمندترين عجم‌ها نسبت به اسلام، اهل فارس هستند».

در حديث ديگري که دربارة دينداري ايرانيان و ايمان و اعتقاد راسخ آنان نسبت به دين حنيف اسلام از زبان گهربار آن حضرت بازگو شده، چنين آمده است:

پيامبر بزرگوار به يکي از ياران نزديک خود به نام «ابو ايوب» که گويا از روي تعصّب عربيت، يکي از ايرانيان را به خاطر اينکه زبانش فارسي بود سرزنش مي‌کرد فرمود: «اي ابوايوب! او را به خاطر اينکه زبانش فارسي است، سرزنش مکن، چه آنکه اگر دين به ستارة پروين بسته باشد، فرزندان فارس و مردم ايران به آن دست خواهند يافت».9

در اين روايات چنان‌که خوانندگان گرامي ملاحظه نمودند، پيغمبر اكرم(ص)، ايرانيان را به عنوان فارسيان و مردم فارسي زبان ياد نموده، و به علاوه، با بيان آن جملة معروف و تاريخي خود از تلاش‌هاي پي‌گير و مداومشان کوشش‌هاي بي‌دريغ و پرثمرشان در پيشبرد دين مبين اسلام، و همچنين جانبازي‌ها و فداکاري‌ها و از خود گذشتگي‌هاي ايثارگرانة آنان در راه به ثمر رساندن اهداف آسماني قرآن، پيشگويي نموده است.

کلمة «عجم» نيز مانند کلمة «فُرس» يکي ديگر از عناوين ايرانيان در تاريخ اسلام است. و تمام محدّثان، مؤلّفان و مورّخان اسلامي اين کلمه را چه در زمان گذشته و چه امروز در مورد «ايرانيان» به کار برده، و از آنان به نام «عجم» ياد کرده‌اند، از اين رو لازم است مقداري دربارة آن توضيح دهيم.

کلمة «عجم» کلمه‌اي عربي و به معناي سخن مبهم و نامفهوم است و مقصود از آن، کسي است که غيرعرب باشد، و اعراب اين کلمه را در مورد افراد غيرعرب به کار مي‌برند.

در «لسان العرب» (کتاب لغت) دربارة مادة «عجم» آمده است:
«عجم، به کسي گفته مي‌شود که عرب نباشد و منظور عرب، از کلمة عجم کساني هستند که عرب زبان نباشند. بنابراين کلمة عجم کلمه‌اي است که تمامي اقوام و ملل مختلف جهان را که غيرعرب باشند در بر مي‌گيرد، و همة دنياي غيرعرب را شامل مي‌شود.

با دقّت و تتبّع بيشتر در ريشة اين لغت به خوبي روشن مي‌شود که گرچه اکثر اهل لغت کلماتي چون عجم، عجمه، اعجام، اعاجم، و اعجمي را به معناي ابهام در سخن و نارسايي در بيان و سخن نامفهوم و ناآشنا معنا کرده و کلمة عجم را به طور مطلق در معاني ياد شده به کار برده و در کلية افراد غيرعرب استعمال نموده‌اند، امّا در عين حال از خلال سخنان آنها معلوم مي‌شود که لفظ عجم غير از معناي اصلي و واقعي آن، که مطلق افراد غيرعرب باشند، از نظر استعمال، معنا و مفهوم ديگري دارد که با معناي اصلي آن به طور کامل موافقت نمي‌کند.

چنانکه اين معنا بر صاحب «مجمع البحرين» و کتاب «المنجد في اللغـ» پوشيده و مستور نمانده و هر دوي آنها، آن را تصريح کرده‌اند. بنابراين کلمة «عجم» نيز مانند کلمة «فرس» در لغت عرب يکي از عناوين مشهور ايرانيان است.

واژه عجم در قرآن کريم
واژة عجم در قرآن کريم با لفظ اعجمي آمده است، ولي مفهومي که اين لغت در قرآن شريف دارد با مفهومي که در اصطلاح عرب در مورد ايرانيان به کار مي‌رود، تفاوت بسيار دارد.

زيرا: کلمة اعجمي در اصطلاح قرآن مجيد به معني غيرفصيح و لکنت در زبان است و به کسي گفته مي‌شود که نقصي در بيان او باشد، مثلاً قرآن کريم مي‌فرمايد: «و لو جعلناه قرآناً أعجميّاً لقالوا لو لا فصّلت آياته أأعجميٌ و عربيٌ».

اگر قرآن را غيرفصيح نازل مي‌کرديم و الفاظ و معنايش نمي‌شد، مي‌گفتند: چرا آياتش مفصل و روشن نشده است، آيا مي‌شود قرآن اعجمي يعني: غير فصيح بوده و پيغمبر عربي و فصيح باشد.

در آية ديگري که قرآن کريم موضوع اتّهام مخالفان را به پيغمبر اکرم(ص) مطرح ساخته، در مقام رد گفتار نابخردانة کفار و مشرکان چنين آمده است: «و لقد نعلم أنّهم يقولون إنّما يعلّمه بشرٌ، لسان الّذي يلحدون إليه أعجميٌّ و هذا لسانٌ عربيٌّ مبينٌ» ما مي‌دانيم که کفار مي‌گويند، اين قرآن را بشري به او تعليم مي‌دهد (اينان توجه ندارند) که زبان يا لغت آن کس که تعليم قرآن را به او نسبت مي‌دهند، غير فصيح و غير عربي است ولي اين قرآن زبان فصيح و عربي آشکار است».

اينک به رواياتي چند که دربارة عجم وارد شده و مقصود از آن ايرانيان مي‌باشند، توجه فرماييد:

1-  در «سفينةالبحار» مادة عجم مي‌نويسد: عبدالله بن عمر از رسول خدا(ص) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: در عالم رؤيا گوسفندان سياهي را ديدم که گروه انبوهي گوسفند سفيد داخل آنها شدند.

مردم از آن حضرت پرسيدند يا رسول‌الله اين خواب را شما چگونه تعبير فرموده‌ايد؟
فرمود: «تعبير خواب من اين است که عجم، هم در دين شما داخل خواهد شد، و هم در خون و نسب شما يعني: هم به دين شما ايمان خواهد آورد، و هم با شما ازدواج خواهند کرد و خونش با خون شما مخلوط خواهد شد».

مردم با تعجب پرسيدند: يا رسول‌الله، عجم دين اسلام را خواهد پذيرفت و در خون ما با ما شريک خواهند شد؟! فرمود: «آري. اگر ايمان به ستارة پروين آويخته باشد، مردماني از عجم بدان دست خواهند يافت.».

مؤيّد اين روايت که منظور از عجم خصوص ايرانيان است همان رواياتي است که قبلاً دربارة فارس يادآور شديم و ديگر تکرار نمي‌کنيم.

2-  در جلد پنجم «صحيح» ترمذي، در باب «برتري عجم» مي‌نويسد: رسول خدا(ص) سورة جمعه را هنگام نزول، بر اصحاب مي‌خواند تا به اين آية شريفه رسيد: «و آخرين منهم لمّا يلحقوا بهم؛ و ديگراني که هنوز به ايشان ملحق نشده اند» مردي گفت يا رسول الله، اينها چه کساني هستند که هنوز به ما ملحق نشده‌اند؟مشرق کجاست و خراسان کدام سرزمين است؟

با توجّه به اينکه «مشرق» سرزمين وسيع و پهناوري است که کلية مناطق شرقي جهان، از کشورهاي عربي خاورميانه و حجاز گرفته تا شامات و عراق و ايران و حتّي برخي از کشورهاي مجاور ايران را تا سرحدّ «چين» نيز شامل مي‌شود، بايد ديد منظور رسول خدا(ص) و امامان معصوم(ع) که فرموده‌اند: «پرچم‌هاي سياهي از مشرق زمين نمايان مي‌شود و صاحبان آن پرچم‌ها براي دولت حضرت مهدي(ع) زمينه‌سازي مي‌کنند»، از مشرق کجاست و در کدامين نقطه از نقاط جهان واقع شده و چه کشورهايي را شامل مي‌شود؟

۱۸ نظر

 1. سلام

  ممنون

  بسیار جالب بود .

  حق نگهدار شما

 2. سخنی با خدا ،خالق جهان…
  ادامه مطلب را در وبلاگ مطالعه فرمایید.
  امین آقا التماس دعا

 3. اینقدر از فارس ها تعریف کردید کهشک کردم نکنه امام زمان یه فارس ایرانی باشه….عرب اهوازی

  مهدی بیا : سلام دوست عزیز منظور از اهالی فارس، ایرانیان هستند. شامل تمام اقوام ایران زمین

 4. آقای مهدی بیا شما نمی دونم والله چه تحصیلاتی دارید من که لیسانس علوم مذهبی دارم واین احادیث مزخرف وتحریف شده شما نه خودم بلکه هر عاقلی قبول نمیکند من که عرب خوزستانی هستم چی؟ فارس یک قومیت است وجمعیتش 15 ملیون است واقعا که ادعای عجیبی میکنید کلام آخر هم مهدی از سرزمین توحید وسرزمین عاری از هرگونه شرک وبدعت است ظهور میکند وهمه یا اکثر یاران وی عرب هستند در ضمن شما صفوی هستید؟ما به شمااین بشارت را میدهیم که عرب خوزستان از عقیده فاسد امثال شما اعلان بیزاری وبرائت میکنیم

 5. سلام
  آقای عبدالحکیم
  من موندم شما چجوری لیسانس علوم مذهبی دارید و بهتون دادن که هنوز بین اینکه قوم و عشیره یا دینتون موندید که کدوم رو انتخاب کنید
  سوره توبه آیه ۲۴ چند چیز را نام میبرد که اگر از اونها گذشتی مسمانی وگرنه فاسق هستی اولین اونها قومیت و عشیره هستش
  این سری خواستی حرف بزنی حواست باشه بری قرآن بخونی درست بعد حرف بزنی
  بله ظهور حضرت در سرزمین وحی هستش ولی نه حرف شما که عاری از هرگونه بدعت اون وهابی ها اصلا آدمن یه سری خر مقدس که اسم آدم هم براشون زیاده
  ما نه صفوی هستیم نه چیزه دیگه ما شیعه ۱۲ امام هستیم
  در ضمن بهتره بدونی اگر صفویه نبود کی می خواست به تشیع بال و پر بده بره رشد
  در ضمن بهتره بدونی که اکثر یاران حضرت ایرانی هستن
  به امید ظهور حضرت حجت که صد البته نزدیک است
  یاحق

 6. سلام ، خیلی خوب بود ، میدونید یکم به خودم امیدوار شدم !!
  انشاالله همه ایرانی ها با هم بریم بهشت !

 7. سلام
  به این آقای عرب خوزستانی بگید
  که خودم تو خدمتم ۲۱ ماه خدمت سربازی با انواع آدمها بودم ۵ تا دوست عرب داشتم که مثل تو بودن عشیره ای اگر عموش دختر عموش رو بهش نمیداد هم عموش رو میکشتند هم دختر عموش رو آدمی که به قتل کسی راضی بشه اونم نزدیکانش آدم نیست حیوانه
  من هر موقع وقت میشد با اینها صحبت کردم نصیحت کردم از قرآن گفتم قبول نکردند باز هم کار خودشان رو کردند شماها همون عراب دوران جاهلیت هستید با ورژن جدیدش آدم بشو نیستید اگه خدا بهتون دختر بده خار پست میکنیدش میدونید انشالله امام زمان میاد ما ایرانیها هم کمکش میکنیم شما خر متعثبها رو آدم میکنیم اگر نشدید….. میزنیم فعلا هم کشور ایران عزیز دست ماست

 8. عزيزان دقت كنيد كه يكى از بزرگترين مشكلات زمان ما كه دشمنان اسلام بيشترين بهره را از آن ميبرند همىن اختلاف بين مذهب هاست.در نظر داشته باشيد كه عزيزترين شما نزد خدا با تقوا ترين شماست.پس مسلماتان واقعى و ياران واقعى امام زمان بايد با زبانى نرم رويى خوش انگونه كه سيره ى پيامبر و امامان ماست با مذاهب ديگر بحث كنند حتى اگر انها درشت سخن گفتند.

 9. در ربيع الاول،اين ماه خجسته، نسيم سحري جان مايه عشق را به گستره خاكيان مي فرستد. جوانه هاي تبسم لب ها را شاداب از طراوت تغزلي ديگر كرده و همگي قدوم نوزادي را كه سبب آفرينش است تبريك مي گويند كه يا محمّد! به جمع خاكيان دوستدارت خوش آمدي!
  حلول ماه ربیع الاول، ماه جشن و سرور اهل بيت(ع) مبارك باد.

 10. سلام و خسته نباشيد
  در قسمت نشانه هاى بسيار نزديک در ظهور امام نظرى نوشتم لطفا بخونيد.
  با تشكر

 11. ممنون از سایت زیباتون خیلی جامع است…

 12. چشم انتظار مهدی

  بلاخر تموم میشه، خوشا انان که دائم در نمازن. خوشا انان که دائم به ذکر اند.خوشا انان که لحظه اى از یاد خدا نشدن غافل. خوشا انان که شدن مایه ى افتخار امامانشان. انقدر نزنیم تو سر و کله ى هم ما با هر عقیده اى که داشته باشیم باید باهم متحد و بشیم خار چشم دشمن. اللّهمّ عجل لولیّک الفرج

 13. عزیز من موندم این برادران عربت زمان ۸ سال از ایران زمین بمب روسر اعرابی خوزستان میریختن میدونستن ؟؟؟؟
  یا پدر من احمق بود شمارو از خودش میدونست انگشتای پای راستشو یادگاری اونجا گذاشت؟
  حتما عرابها بیشتر یادگاری گذاشتن

 14. ای خدا ازهمسایه هاشون خبر ندارن گشنه میخوابن یا سیر مهم نیست ناموساشون به فحشا کشیده میشن یا نه برادراشون اعتیاد دارن یا سالمم مهم فقط دشمنای اسلامه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

  فقط ۲۰ سال دیگه صبر کنید میبینید جمعیت زیر ۴۰م نفر میرسه از همه بدتر پیر اوووووونم تووووو حکومتتتتتتت اسلااااامی که ازدواج سنت پیامبرشه
  دشمنای اسلام با داشتن خود ما خوشحالن نیازی به دشمنی با ما ندارن
  اول یه انسان خوب و با هویت ایرانی یاش اونوقت همه به مذهب بخوای نخوای توجه میکنن

 15. بیشتر از همه خبر نداری از شوش و ایلام هم وطن منی ولی بیا ببین خیلی وقته مارو وطنشو واسه چی ؟ اینکه بگه عربه که نیست (از عیلامیان و پارسیان باستان محسوب میشه) همون بهتر برادر عرب باشی چون فکر نکنم ادمی باشه از ملتم نون و نمک دشمن بخوره نمکدون بشکونه

  من عذر میخوام از شخصیت شما همون بهتر مثل من عجمی نباشی که از قدیم یکتا پرست باشی یا مثل منه عجمی برده داری کنیز داری نکنی از ۱۰۰۰ قبل یکتا پرست شدنت برادر خوزستانی
  همه اینا رو گفتم نه برای برتری نه برای بزرگ کردن خودم
  همه اینارو گفتم هواسم بیشتر از تو جمع باشه وقته عبادت هرچی باشه ۱۰۰۰ بیشتر خداپرستی کردم مسئولیتش سنگینی میکنه نننننه؟؟؟

 16. میشه بگی سوره ی چند و کدوم کتاب یا در قرآن و باچه کسی ترجمه شد

 17. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 18. آقایون خانما…ایشالا امام ظهور میکنه…چندتا آدم هستن ک زر بیخود میزنن…والا من جون امروزی هستم ولی به مضخرفات روشن فکرا گوش نکنید…بحرف خامنه ای گوش کنید..بفهمید ک ما امام زمان رو نداریم..به دوستاتون مذهب رو یاد بدید..امام ک بیاد این آخوندهای ک از لباسشون سواستفاده میکنه رو جر میده😊

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.